مدیریت جامع تولید در صنعت چاپ می تواند اصلی ترین رکن تولید باشد چرا که بدون ثبات کیفیت، امکان بقا در این صنعت وجود نخواهد داشت. در رنگینه نقش، تمامی واحدها به صورت کاملا هماهنگ و با مدیریت یکپارچه در پی هدف نهایی یعنی رسیدن به بالاترین کیفیت تولید می باشند و این موضوع علاوه بر نیاز به منابع مختلف، مستلزم مدیریت جامع نیز می باشد که به صورت مستمر مورد کنترل خواهد بود.