برای ارتباط با شرکت رنگینه پرینت میتوانید از این مشخصات استفاده نمایید .